Avís legal

INFORMACIÓ GENERAL PER COMPLIR LA LLEI 34/2002

TITULAR: COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS

CIF: Q5856391G

ADREÇA: PARE GARÍ 91, 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

CONTACTE: enginyersgp@enginyersgp.cat

Taula de preus dels productes i serveis:
 • Visat: Preu detallat a la fitxa del servei
 • Revisions: Documentals Preu detallat a la fitxa del servei
 • Productes: Preu detallat a la fitxa del producte
 • Cursos: Preu detallat a la fitxa de cada curs
 • Publicitat: Preu detallat a la fitxa del servei
 • Borsa de treball: Preu detallat a la fitxa del servei

El COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS, mitjançant aquest avís legal (d'ara endavant, Avís Legal) regula l'ús del servei del web d'internet www.enginyersgp.cat que el Col·legi posa a disposició dels usuaris d'internet.

La utilització del web estableix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions incloses en aquest Avís Legal a la versió publicada pel Col·legi en el moment mateix en què l'Usuari accedeixi al web.

A més, la utilització del web està sotmesa igualment a tots els avisos, reglaments d'ús i instruccions de què el Col·legi ha assabentat l'Usuari, que substitueixen, completen i/o modifiquen aquest Avís Legal.

OBJECTES

A través del web, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS facilita als Usuaris l'accés i la utilització de diversos serveis i continguts (d'ara endavant, Serveis) posats a disposició pel Col·legi o per tercers.

Els productes d' ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS que es comercialitzen mitjançant la descàrrega d'arxius, amb el pagament previ dels clients, no permeten a aquests els dret de devolució una vegada han rebut el producte seleccionat.

ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB
Caràcter gratuït de l'accés i la utilització del WEB

La prestació dels Serveis per part d' ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS té caràcter gratuït per als Usuaris. Tot i això, alguns Serveis subministrats per ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o per tercers a través del web, estan subjectes al pagament d'un preu en la forma determinada en el quadre anterior.

Registre d'Usuari

Amb caràcter general, la prestació dels Serveis no exigeix la subscripció o el registre previs dels Usuaris. No obstant això, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS condiciona la utilització d'alguns dels Serveis al fet d'omplir el registre d'Usuari corresponent, que es troba a disposició dels que vulguin registrar-se. Així mateix, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS posa a disposició dels Usuaris alguns Serveis en què per utilitzar-los cal omplir registres addicionals. El registre esmentat s'efectuarà en la forma expressament indicada pel Servei o en les condicions particulars que el regulen.

Veracitat de la informació

Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels serveis haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes les dades que comuniqui. Així mateix, serà responsabilitat seva mantenir tota la informació facilitada a ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS permanentment actualitzada, de manera que respongui, en cada moment, a la seva situació real. L'Usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que ocasioni a ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o a tercers per la informació que els faciliti.

Acceptació i disponibilitat de les condicions generals de contractació
Mitjançant l'acceptació d'aquest Avís Legal, vostè declara:
 1. Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.
 2. Que ha llegit i accepta aquest Avís Legal.

Si vostè viu a fora d'Espanya i en virtut de la seva legislació no li és d'aplicació la legislació espanyola, no pot contractar els serveis o productes d' ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS.

Obligació de fer un ús correcte del web i dels Serveis

L'Usuari es compromet a utilitzar el web i els Serveis de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats Serveis, i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions de què ha estat assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic.

A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels Serveis amb finalitats o efectes il-lícits, prohibits en aquest Avís legal, lesius dels drets i interessos de tercers. També, d'utilitzar-los de forma que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics, o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) d' ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS, d'altres usuaris o de qualsevol usuari d'internet (maquinari i programari).

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no té l'obligació de controlar, i no controla, la utilització que els Usuaris fan del web, dels Serveis i dels Continguts. Concretament, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix que els Usuaris utilitzin el web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb aquest Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que hi són d'aplicació, encara que ho facin de forma diligent i prudent. ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS tampoc no té l'obligació de verificar, i no verifica, la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que aquests proporcionen sobre si mateixos a d'altres Usuaris.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per al funcionament del web i dels Serveis

Disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal-libilitat

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels Serveis. Quan sigui possible, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels Serveis. ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix la utilitat del web i dels Serveis per a la realització d'alguna activitat en concret. Tampoc garanteix la seva infal-libilitat i, en concret (tot i que no de manera exclusiva), que els Usuaris puguin utilitzar el web i els Serveis per accedir a les pàgines i els Serveis que en formen part.

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de disponibilitat o de continuïtat del web i dels Serveis, a la defraudació de la utilitat que els Usuaris atribueixin al web i als Serveis, a la infal-libilitat del web i els Serveis i, en particular (tot i que no de manera exclusiva) a les errades en l'accés a les diferents pàgines web d' ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o a aquelles des de les quals es presten serveis.

Privacitat i seguretat en la utilització del WEB i els Serveis

Sense prejudici del que es disposa en matèria de protecció de dades personals, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix la privacitat i seguretat de la utilització del WEB i els Serveis i, en particular, que tercers no autoritzats no puguin tenir coneixement del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.
ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts al coneixement que tercers no autoritzats tinguin del tipus, les condicions, les característiques i les circumstàncies de l'ús que els usuaris fan del WEB i els Serveis.

CONTINGUTS
Obligació de fer un ús correcte dels continguts

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a la seva disposició en el web, entenent per aquests (sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador): textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari (software), enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, Continguts), de conformitat amb la llei, aquest Avís Legal, les condicions particulars de determinats serveis i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions de què està assabentat, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l'ordre públic. Particularment, es compromet a abstenir-se de:

 1. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, a no ser que tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o allò que resulti legalment permès.
 2. Suprimir, manipular o alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d'ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o dels seus titulars, de les empremtes digitals o d'altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'Usuari haurà d'abstenir-se d'obtenir i d'intentar obtenir els Continguts utilitzant per a aquesta finalitat mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat a aquest efecte a les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'emprin habitualment a Internet amb aquesta finalitat, sempre que no suposin un risc de dany o inutilització del web, dels serveis i/o dels Continguts.

Llicències

Totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al web són propietat d'ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o de tercers. L'ús o l'accés al web i/o als serveis no atribueix a l'Usuari cap dret sobre les marques, els noms comercials i/o els signes distintius esmentats.
Així mateix, els Continguts són propietat intel-lectual d'ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS o de tercers. En virtut del que s'ha establert en aquest Avís Legal, no es poden considerar cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació que hi ha o hi pugui haver sobre aquests Continguts més enllà dels estrictament necessaris per a l'ús correcte del web i els Serveis.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

Qualitat

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix l'absència de virus ni altres elements en els Continguts ni en els serveis prestats a tercers a través del web, que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la presència de virus o altres elements en els Continguts, ni en els serveis prestats a tercers, que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

Veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts ni dels serveis prestats a tercers a través del web.

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, les responsabilitats pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la falta de veracitat, exactitud,exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts i dels serveis prestats a tercers a través del web.

Exclusió de garanties i de responsabilitat per la informació, Continguts i serveis allotjats fora del web

El web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç (entre altres, enllaços, cibertires i botons), directoris i eines de cerca que permetin als Usuaris accedir a webs pertanyents i/o gestionats per tercers (d'ara endavant, Enllaços). La instal-lació d'aquests Enllaços, directoris i eines de cerca al web té com a únic objecte facilitar als Usuaris la cerca i accés a la informació, els Continguts i els serveis disponibles a Internet.

Els resultats d'eines de cerca són proporcionades directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics. Per aquest motiu, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no controla ni pot controlar aquests resultats. En particular, no controla que entre aquests apareguin llocs d'Internet amb Continguts que puguin resultar il-lícits, contraris a la moral o a les bones costums o considerats inapropiats per altres motius. En el supòsit que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca hi ha activitats o informacions il-lícites i estigui interessat a sol-licitar la supressió de l'enllaç, pot posar en marxa el procediment previst en la clàusula sisena d'aquest Avís Legal.

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no ofereix ni comercialitza, per si mateix ni per mitjà de tercers, la informació, els Continguts i els serveis disponibles en els Enllaços. Tampoc no els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L'Usuari, per tant, ha de ser molt prudent en la valoració i utilització de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser deguts al funcionament, la disponibilitat, l'accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats, ni el manteniment de la informació i serveis en els Enllaços esmentats. ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS tampoc es responsabilitza de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, els Continguts i els serveis existents en els Enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS, amb CIF: Q5856391G informa a l'Usuari que és el responsable del tractament de les dades de caràcter personal i ho realitza amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre el nostre Col·legi que pugui ser del seu interès.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades RGPD

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè el COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS compleixi correctament la normativa de protecció de dades.

Si teniu dubtes sobre com s’aplica la normativa de protecció de dades, podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades, que us respondrà el més aviat possible;

Delegat de Protecció de Dades

E-mail: humbert.lluch@icab.cat

Direcció postal: Rambla Principal 12, 1er, Vilanova i la Geltrú (08800) Barcelona

Cessió de dades a tercers

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS.

Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran objecte de tractament per part de Responsable COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS amb CIF: Q5856391G. Situat a la direcció C/PARE GARI, 91- 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ, BARCELONA.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari és qui envia la informació al Responsable COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS, per tant, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

L’Usuari exonera al COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS sempre que procedeixi de fonts alienes a COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS.

Cessió de dades a tercers

El COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS no cedirà les dades personals a tercers, excepte que per llei se li requereixi del contrari. No obstant, en el cas de que les seves dades siguin cedides a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de lo establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals y Garantia dels Dret Digitals.

Exercici dels drets de les persones

En tot moment, vostè podrà exercir els seus drets:

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

Tot això, mitjançant correu electrònic, acompanyat d’una còpia d’un document oficial que li identifiqui, dirigit al Delegat de Protecció de Dades: humbert.lluch@icab.cat

O també pot dirigir l’escrit al COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS CIF: Q5856391G, Dir. Postal: C/PARE GARI, 91- Localitat: VILANOVA I LA GELTRÚ- CP: 08800 - BARCELONA.

En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent adreça de correu electrònic: humbert.lluch@icab.cat indicant BAIXA a l'assumpte.

Podeu consultar la INFORMACIÓ AMPLIADA sobre Protecció de Dades sol·licitant-ho al nostre personal, o bé al correu electrònic humbert.lluch@icab.cat indicant en l'assumpte: INFORMACIÓ AMPLIADA.

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de dades Personals.

Canvis en la present política de privacitat

COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, COL·LEGI D'ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS DEL GARRAF I L'ALT PENEDÈS anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT:

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que hi ha fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del web i, en particular, de la violació de drets de la propietat intel-lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.) o altres drets, haurà d'enviar una notificació a ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions que l'Usuari vulgui transmetre a ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS les podrà fer arribar per mitjà d'alguna de les formes següents:

 1. Enviant un correu postal a Secretaria del Col·legi, Carrer del Pare Garí 91, 08800 Vilanova i la Geltrú.
 2. Trucant al telèfon 93 814 57 57.
 3. Enviant un correu electrònic a l'adreça següent: enginyersgp@enginyersgp.cat.
RETIRADA I SUSPENSIÓ DELS SERVEIS

ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en aquest Avís Legal.

DURADA I FINALITZACIÓ

La prestació del servei del web i dels altres Serveis té, en principi, una durada indefinida. No obstant això, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS està autoritzat per finalitzar o suspendre la prestació del servei del web i/o dels Serveis en qualsevol moment, sense perjudici del que s'hagués disposat pel que fa al tema en les condicions particulars corresponents. Quan això sigui raonablement possible, ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS advertirà prèviament de la finalització o suspensió de la prestació del servei del web i dels altres Serveis.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la llei espanyola. Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració pot adreçar un correu electrònic a enginyersgp@enginyersgp.cat, o trucar al número de telèfon 93 814 57 57.