Per què col·legiar-me ?

La normativa vigent disposa que la col·legiació és un requisit necessari per a l'exercici de la professió, tant per compte propi (exercici lliure) com per compte d'altri (relació laboral), o en la funció pública  (article 38.1 de la Llei catalana 7/2006, de 31 de maig, de l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals; article 3.2 de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals; article 7.1 del Estatuts Generals dels Col·legis Oficials de Perits i Enginyers Tècnics Industrials, aprovats pel Reial Decret 104/2003, de 24 de gener).

Aquesta col·legiació obligatòria és exigible amb independència que el professional requereixi o no visar els treballs al col·legi professional corresponent.

La Generalitat de Catalunya pot exercir la seva potestat disciplinària, en el cas de professions que tinguin l'obligació d'estar col·legiats i no la compleixin (article 15.2 de la Llei catalana 7/2006, 31 de maig). Aquest fet està tipificat com a infracció molt greu i pots ésser objecte d'una sanció de multa entre 5.001€ a 50.000€.

Formaràs part d'un col·lectiu del teu territori de 300 professionals de l'enginyeria de l'àmbit industrial, que defensa els teus drets i atribucions, que defensa la teva/nostra professió, i podràs comptar en tot moment amb el suport i l'ajut del Col·legi en les teves necessitats professionals.

Podràs gaudir de serveis que fomentaran la teva carrera professional:

 • Descomptes en cursos pensats per donar una formació contínua (pròpia i convenis amb diferents centres i universitats)
 • Xarxa de contactes amb professionals del teu mateix sector o activitat
 • Tot tipus d'assessorament destinat als professionals d'enginyeria (assessorament tècnic, jurídic, comptable, fiscal i laboral)
 • Relació amb les entitats, centres i empreses del territori
 • Borsa de Treball
 • Visat i Verificació Documental
 • Guia de Professionals
 • Préstec i lloguer d'aparells de mesura
 • Lloguer d’Espais
 • Assegurança de Responsabilitat Civil Professional
 • MUPITI
 • Convenis de Col·laboració
 •  Correu corporatiu: elquetuvulguis@enginyersgp.cat
 • Accés a Normativa
 • Participació en Grups de Treball/Comissions
 • Llista de Perits Judicials
 • Registre de Certificadors Energètics
 • Activitats Socials

Posa’t en contacte amb la nostra oficina: enginyersgp@enginyersgp.cat  


L'article 14 del Reglament de col·legis professionals, aprovat pel Decret 329/1983 de 7 de juliol, de la Generalitat de Catalunya, també indica la necessitat de col·legiació: "Per poder exercir la professió respectiva, cal la incorporació plena o l'habilitació quan correspongui, al col·legi dins l'àmbit territorial del qual es pretén exercir".

Col·legia't


Es poden donar d’alta com a col·legiats/col·legiades totes les persones que disposin del títol d’Enginyer Tècnic Industrial de les especialitats Elèctrica, Electrònica industrial i Automàtica, Mecànica, Química industrial, Tèxtil, Perit Industrial, Enginyers Tècnic en Disseny Industrial i els Graduats en Enginyeria de l’àmbit industrial.


Fer-ho és molt fàcil:

• Emplenar i signar el formulari de sol·licitud d’alta (telemàtica o presencialment)
• Adjuntar:

 • DNI
 • Original del títol o del resguard del títol o fotocòpia compulsada per l’escola o document equivalent
 • 1 fotografia de mida carnet

Quotes i promocions

Important!
Les quotes col·legials són deduïbles en la Declaració anual de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

 • Quota Col·legial: 121,92 €/any
 • Quota Jubilat: 16,97 €/any (carència 1 any de col·legiació Quota col·legial)
 • Quota inscripció Societat Professional: 100 €/any
 • Quota manteniment Societat Professional: 50 €/any
Per tramitar la pre-col·legiació necessitem l’última matrícula universitària, el DNI i el formulari de sol·licitud d’alta emplenat. Descarrega’t el formulari d'alta.

L'import per als precol·legiats per any acadèmic és gratuït.

Ets estudiant? precol·legia't

El Col·legi ofereix la possibilitat de precol·legiar-se sense cost als estudiants dels últims cursos del Grau en Enginyeria de l'àmbit industrial i gaudir dels serveis del Col·legi.

Precol·legia't

Vols formar part del nostre col·lectiu? Precol·legia't!
Per tramitar la precol·legiació només és necessària l’última matrícula universitària, el DNI i el formulari de sol·licitud d’alta emplenat i signar.
Pots presentar la teva sol·licitud d’alta de manera presencial a la nostra oficina o telemàticament.