SALUDA DEGANA

Estimat col·legiat / Estimada col·legiada i/o usuari/usuària,
 
Et volem donar la benvinguda i traslladar el nostre compromís, en el meu nom i el de la Junta de Govern. Hem assumit amb entusiasme el reptes de transformar i donar visibilitat al Col·legi, els seus col·legiats i la nostra professió.

Aquest web és un espai on podràs trobar tota la informació i els serveis de qualitat que necessites per al teu desenvolupament professional i personal.

És a més una eina més interactiva i àgil, que ens permet apropar-nos a tu, oferint-te la màxima cobertura personalitzada.

L'equip que forma el Col·legi té un repte que és aconseguir un Col·legi de tots i per a tots, que valgui la pena formar part d’ell i sentir-se’n orgullós. Que aporti valor afegit i reconeixement als nostres col·legiats.

Som conscients que per a millorar hem de ser crítics, per això ens agradarà saber la teva opinió sobre els serveis que tenim, per a poder oferir-ne de nous i/o millorar la seva qualitat, i també volem saber les necessitats que tens com a col·legiat o usuari.

En menys de 10 anys ens caldran nous enginyers i formació contínua pels actuals, de forma que ens permeti adaptar-nos als canvis tecnològics; aquesta necessitat és un dels pilars fonamentals en què ja ens trobem treballant i a la qual donarem continuïtat.

En aquest últim any el nostre Col·legi es troba sotmès a una transformació digital, millorant les eines, plataformes i sistemes tecnològics, procés de canvi i modernització per tal de poder oferir un servei de màxima qualitat als usuaris, i agilitzar processos.

El moment actual ens ha de permetre evolucionar com a professió, hem d’aprofitar la conjectura, posicionar i posar en valor la nostra professió, entre els col·legiats i davant tota la societat.

Rep una cordial salutació.

Mar López Almagro
Degana

Junta de govern

La nova Junta de Govern del Col·legi Enginyers Garraf-Penedès va prendre possessió dels seus càrrecs el dimecres 28 de juny de 2022.

image

Mar López Almagro

Degana

image

Ramon Enfedaque Arnau

Vicedegà

image

Josefa García Márquez

Secretària

image

Teo Muniategui Puig

Tresorer

image

Xavier Jiménez Garcia

Vocal de Comunicació

image

Marcel Costa Solé

Vocal d’Empresa

image

Màrius Plana Farré

Vocal de relació amb l’Administració

image

Ignasi Perat Benavides

Vocal de Formació i relació amb la Universitat

image

Armando Murcia Mestres

Vocal d’Exercici Lliure

Què és el Col·legi

 El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf-Penedès és una corporació amb més de 50 anys d’història que agrupa prop de 300 professionals del nostre territori. La seva finalitat és l’ordenació, representació i defensa de l’Enginyeria Tècnica Industrial, de l'Enginyeria Tècnica en Disseny Industrial, del Grau en Enginyeria de l'àmbit industrial i dels interessos professionals dels seus col·legiats i col·legiades.

El Col·legi vetlla perquè l’actuació dels seus col·legiats respongui als interessos i necessitats de la societat en relació amb l’exercici de l’enginyeria.

ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS desenvolupa activitats formatives obertes a la societat; ofereix serveis i garanties als col·legiats i usuaris; participa en comissions i grups de treball, col·labora amb les administracions; i protegeix, dignifica i prestigia la nostra professió.

El seus membres són titulats en Peritatge Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial en les especialitats d’electricitat, electrònica industrial, mecànica, química industrial i tèxtil, Enginyeria en Disseny Industrial i Grau en Enginyeria de l'àmbit industrial.

Història

L'1 de maig de 1958 es constituí el Colegio de Peritos Industriales de Cataluña-Baleares, i decidiren que aquest Col·legi fos dirigit per les mateixes persones que en aquell moment dirigien l'Associació de Perits Industrials de Vilanova i la Geltrú.

La Llei 13/1982, de 17 de desembre, de col·legis professionals, preveu la possibilitat de construir nous col·legis professionals per segregació territorial. En la Junta General Extraordinària de 30 de març de 1995, el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya va aprovar la segregació dels Col·legis per cada Demarcació territorial: Girona, Lleida, Manresa, Tarragona i Vilanova i la Geltrú, així com el canvi de denominació del col·legi matriu que passà a denominar-se Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

El dia 23 de novembre de 1995, entra en vigor la segregació del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, i adquireix personalitat jurídica pròpia el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Vilanova i la Geltrú.

La primera Junta de Govern es electa amb data 14 d'octubre de 1996. Amb aquesta Junta finalitza la dependència funcional i econòmica d'altres Col·legis, i s’inicia una gestió pròpia que estableix els criteris necessaris per a potenciar i defensar la professió d'Enginyer Tècnic Industrial i per tant comença la participació activa a les reunions del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i també a les del Consejo General de Colegios de Péritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España.

El 16 d'octubre del 2004 s'inaugura la seu actual pel Molt Honorable Sr. Ernest Benach i Pascual, President del Parlament de Catalunya.

El 24 de maig de 2019, amb l’actualització dels Estatuts, s’adquireix l’actual denominació: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès. 

Organització

El CETIVG es regeix pels següents òrgans de govern:

  • L’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà del Col·legi i decideix l’aprovació dels comptes de l’exercici, els pressupostos, la memòria d’activitats, els programes d’actuació, l’adquisició o venda d’immobles, les segregacions territorials, l’aprovació o modificació dels Estatuts i la fixació de les aportacions econòmiques extraordinàries.

  • La Junta de Govern, té encomanada la direcció i l’administració del Col·legi i constitueix l’òrgan executiu del mandat de l’Assemblea General, dels preceptes continguts als Estatuts, dels reglaments que es dictin i de les normes que regulen el règim col·legial. La Junta de Govern està formada pel degà o degana, pel vicedegà o vicedegana, pel secretari o secretària, pel tresorer o tresorera i de tres a cinc vocals.
.

Normativa institucional i professional

Normativa col·legial
  • Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès

RESOLUCIÓ JUS/1397/2019, de 13 de maig, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l’Alt Penedès.

  • Codi deontològic del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

RESOLUCIÓ JUS/328/2010, de 2 de febrer, per la qual, havent-ne comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya el Codi deontològic del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

  • Estatuts del Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya
RESOLUCIÓ JUS/1960/2017, d’1 d’agost, per la qual s’inscriuen al Registre de col·legis professionals de la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya.

Normativa autonòmica
Normativa estatal

Dret d'accés a la informació pública col·legial

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (en endavant, LTRCAT).

La LTRCAT és aplicable als col·legis professionals en allò que afecti l'exercici de llurs funcions públiques (art. 3.1, lletra b).

Són activitats subjectes a Dret Administratiu i sobre les que el Col·legi ha d'informar, en els termes establerts a la LTRCAT, les següents: la col·legiació; la inscripció en el registre de societats professionals; l'ordenació de l'activitat professional; l'exercici de la facultat disciplinària en l'ordre professional i col·legial; el visat de treballs professionals; la col·laboració amb les Administracions Públiques en l'exercici de funcions públiques; així com qualsevol altra funció subjecte a Dret Administratiu.

Mitjançant la presentació d’una sol·licitud presencialment o per mail a enginyersgp@enginyersgp.cat podeu exercir el dret d’accés a la informació pública que la Llei 19/2014 reconeix a totes les persones, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, no condicionat a un interès personal ni subjecte a motivació ni invocació de cap norma.

LOCALITZACIÓ I HORARIS

ON TROBAR-NOS

Pare Garí, 91

Vilanova i la Geltrú

Telf: 93 814 57 57

www.enginyersgp.cat

enginyersgp@enginyersgp.cat


HORARI D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI DE VISAT/RVD

De dilluns a dijous de 9.30h a 14.30h i de 16.00h a 18.00h

Divendres de 9.30h a 14.30h

HORARI ESTIU I FESTES DE NADAL (intensiu)

Del 17 de juny al 6 de setembre i del 23 de desembre al 3 de gener de 2025, l'horari d'atenció al públic serà de DILLUNS a DIVENDRES de 9:30h a 14:30h.

La professió

Els enginyers tècnics industrials, els enginyers tècnics en disseny industrial i els graduats en enginyeria de les nostres especialitats es caracteritzen per la seva versatilitat.

Treballen en instal·lacions, peritatges, productes, prestacions estètiques, llicències d’activitats, projectes i un llarg etcètera. El dia a dia de qualsevol ciutadà està molt lligat a la feina d’aquests tècnics.

Són professionals que estan en disposició de portar a terme el projecte, construcció, muntatge i manteniment de qualsevol producte, estructura o sistema, ja sigui mecànic, elèctric, electrònic o químic, entre d'altres.

EL PROFESSIONAL QUE NECESSITO

Busques un enginyer? Consulta la nostra GUIA DE PROFESSIONALS

PREGUNTES FREQÜENTS 

Que és una professió regulada?
Que són les atribucions professionals?
Com puc saber si l’enginyeria que estic estudiant té atribucions?
Que és MUPITI i per a que serveix?
Que és l’ARCP?
Que és el Visat de projectes o documents tècnics?
És obligatori visar un projecte o document tècnic?
Que és la Llei d’ordenació de l’edificació, LOE?
Com redactar formalment un projecte o document tècnic? La norma UNE 157001:2014