Col·legiació i precol·legiació

Directori de col·legiats

Per cercar un col·legiat, escriviu el Nom / cognoms o escriure el NIF / Número de col·legiat.

Directori de societats professionals

Actualització de dades

Servei visat

Reclamacions

El Col·legi és l’entitat competent per valorar les actuacions professionals dels seus col·legiats, comprovar que s’adeqüen i compleixen la bona practica de l’enginyeria tècnica industrial i les obligacions deontològiques de la professió, sancionant, si és el cas, les conductes infractores.

Les queixes i reclamacions per l'actuació professional d'un col·legiat, tant si es presenten per un usuari o per un altre col·legiat, hauran de constar per escrit dirigit a la Comissió de Deontologia i Ètica Professional del Col·legi, en el que com a mínim, hi constarà:

 1. el nom i cognoms de la persona que formula la denúncia, queixa o reclamació.
 2. el domicili postal a efectes de notificacions, o l'adreça electrònica en el seu cas.
 3. descripció dels fets, motiu de la queixa i concreció de la petició, amb identificació del col·legiat contra el que es formuli la queixa o reclamació.
 4. La data de l’escrit, i signatura manuscrita o certificat digital de l'interessat que formula la queixa o reclamació.

L'escrit es pot presentar en el Registre General del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona, al carrer Consell de cent, 365 de Barcelona (08009), personalment o per correu administratiu, o bé, a distancia i electrònicament, amb certificat digital en que s'identifiqui a la persona que formula la denúncia, queixa o reclamació.

Si com a usuari necessita una informació sobre les Associacions i Organitzacions de Consumidors i Usuaris, li recomanem que s’adreci a l’Agència Catalana de Consum (telèfon 012), organisme de la Generalitat de Catalunya amb les competències de Registre d’Organitzacions de persones consumidores.

No obstant això, us facilitem algunes adreces a entitats i administració pública:

 • Agència Catalana de Consum
  93 551 66 66
  C/ Pamplona, 113
  08018 Barcelona
  consum@gencat.cat
 • Junta Arbitral de Consum de Barcelona / Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
  Ronda de Sant Pau, 43
  08015 Barcelona
  junta-arbitral@mail.bcn.es
 • Junta Arbitral de Consum de Catalunya
  C/ Pamplona, 113
  08018 Barcelona
 • Organització d’Usuaris i Consumidors de Catalunya (OCUC)
  Av. República Argentina, 29 1r
  08023 - Barcelona
  administracio@ocuc.cat
 • Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB)
  C/ Balmes, 109, pral. 2a
  08008 Barcelona
 • Unió de Consumidors de Catalunya (UCC)
  C/ Villarroel 10, baixos
  08011 Barcelona
  ucc@consumidors.org