formacions i Activitats Socials

Descripció:
Objectiu:
Ponents:

Total registres:

activitats socials

Assessoraments

Tots els col·legiats i col·legiades disposen d’un servei d'assessorament professional en els següents camps:

 • Assessorament Tècnic
 • Assessorament Jurídic, Fiscal i Laboral

Al Col·legi trobaràs assessorament en l’exercici lliure de la professió i en temes laborals i fiscals de matèries relacionades amb l'exercici professional. El servei se centra exclusivament en les matèries relacionades amb l'exercici professional, en cap cas s'atendran els temes particulars.

MUPITI

La MUPITI és una institució pròpia i exclusiva per als Enginyers Tècnics Industrials que, des de 1948, constitueix una forma d'assegurança privada i no lucrativa amb l'objectiu de vetllar pels interessos dels seus associats. Compta amb unes garanties econòmiques i financeres similars a les altres asseguradores privades, sota el control i supervisió de la Direcció General d'Assegurances. 

Qui pot ser mutualista?

Qualsevol persona, física o jurídica, que subscrigui alguna de les prestacions o cobertures establertes en el Reglament de Quotes i Prestacions de Mupiti.

Productes propis:

Assegurança Mupiti Professional com a alternativa al RETA per als pèrits, graduats, i Enginyers Tècnics Industrials.

Si ets Enginyer Tècnic Industrial, o Graduat en Enginyeria de l'Àmbit Industrial, tens una opció excepcional a l'hora d'exercir per compte propi. La Llei et permet decidir entre donar-te d'alta com a autònom en el Règim Especial per a Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o donar-te d'alta en la teva Mutualitat, contractant l'assegurança Mupiti Professional, amb el que tindràs totes les cobertures per treballar com a autònom que exigeix la normativa en vigor. Optar per donar-te d'alta en Mupiti és optar per majors avantatges mitjançant un sistema de cobertures privat, alternatiu al RETA.
Mupiti Professional és l'assegurança adaptada a la normativa que incorpora totes les cobertures mínimes que exigeix la Disposició Addicional Desè Novena de la Llei 8/2015 de 30 d'octubre “Àmbit de protecció de les mutualitats de previsió social alternatives al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms”. A aquest video pots veure els avantatges de Mupiti Professional:


Requisits per donar-se d'alta: 

Qualsevol perit, enginyer tècnic industrial, i/o graduat en enginyeria de l'àmbit industrial que estigui col·legiat en un Col·legi Oficial de Perits i Enginyers Tècnics Industrials i Graduats, que iniciï l'exercici de l'activitat professional per compte propi i, per a això, opti per Mupiti com a alternativa a l'afiliació i/o alta en el RETA.

No podran subscriure l'assegurança Mupiti Professional els qui ja s'hagin donat d'alta per compte propi, o ho van fer en el passat, en el Règim Especial per a Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), en algun dels següents epígrafs:
· 321 (persona física)
· 843.1 (persona jurídica) 

Mupiti Professional t'ofereix les següents cobertures:
Jubilació: Capital constituït fins a la data de rescat, que no pot ser anterior a l'edat legalment establerta per a l'accés a la jubilació. El capital constituït resulta d'acumular l'import de la quota destinat a la cobertura de Jubilació. Aquest capital té un interès garantit en cada anualitat de l'1% + Participació en Beneficis que correspongui.
Incapacitat Permanent Total, per la professió habitual: Cobertura de 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
Incapacitat Permanent Absoluta, per tota professió: Cobertura de 100.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.
Incapacitat Temporal, que inclou prestacions per maternitat, paternitat i risc durant l'embaràs: Pagament únic de 30 €/dia x núm. de dies segons barem per a la malaltia o lesió corresponent.
Defunció, que pot donar lloc a prestacions de viduïtat i orfandat: Cobertura de 50.000 euros + el capital constituït en la cobertura de jubilació a la data de sol·licitud.

S'exclourà de les cobertures de Defunció, Invalidesa i Incapacitat Temporal (incloent maternitat, paternitat i risc per embaràs) als mutualistes que, al moment que optin per Mupiti com a alternativa al RETA, tinguin una edat actuarial de 65 anys o superior; el que implica que la totalitat de la quota satisfeta (minorada en els recàrrecs legals, impostos i despeses d'administració) es destinarà a la cobertura de jubilació.

Assistència Sanitària:
De conformitat amb el RD 1192/2012, de 3 d'agost, els mutualistes que optin per Mupiti com a alternativa al RETA poden gaudir de forma gratuïta de l'assistència sanitària pública.

Avantatges envers el RETA:

 • Podràs adaptar el sistema de cobertures a les teves necessitats personals, ampliant les cobertures contractades.
 • Una vegada jubilat, podràs compatibilitzar el cobrament del 100% de la prestació de la teva pensió de jubilació i continuar treballant per compte propi amb MUPITI com alternativa al RETA, sense tenir que contactar a un empleat. En canvi, en el RETA es obligatori que tinguis contactat un empleat.
 • Amb Mupiti et garanteixes el cobrament de la pensió de jubilació perquè està basat en un sistema de capitalització individual. Els teus estalvis sempre seran teus i, en cas de defunció, els teus beneficiaris cobraran el capital estalviat i a més una prestació per defunció. En canvi, com el sistema d'autònoms de la Seguretat Social és de repartiment està condicionat per l'evolució demogràfica i l'equilibri
  financer del sistema. Les persones actives han de garantir amb les seves quotes les pensions dels passius sota un entorn demogràfic d'envelliment de la població cada vegada major.
 • Els teus diners creixerà anualment: Les teves aportacions realitzades tenen una rendibilitat mínima garantida del 1% a la qual se sumarà una rendibilitat addicional que pogués correspondre en forma de participació en beneficis (PB).
 • Si treballes per compte d'altri i alhora per compte propi, amb Mupiti evites cotitzar al sistema públic doblement i perdre part de les cotitzacions que excedeixin de la base màxima. Així tindràs dues prestacions: la de Mupiti pel teu treball per compte propi i la del sistema públic.
 • Beneficis fiscals: Les quotes aportades l'assegurança Mupiti Professional tenen la consideració de despesa deduïble dels ingressos d'activitats econòmiques, amb els límits legals establerts en cada anualitat.

Quota:
La quota mínima a pagar en Mupiti Professional és el 80% de la quota mínima del RETA, pel que amb Mupiti es paga menys al mes i suposa un bon estalvi.

Bonificacions:
Depenent de l'edat i/o del grau de minusvalia podràs acollir-te a reduccions/bonificacions. 

 ************

MUPITI Protecció:
Cobreix el risc d'incapacitat permanent absoluta per accident de circulació a més d'assistència jurídica telefònica, gestió de sancions de multes i servei de telefarmàcia 24 hores. Addicionalment el mutualista que subscrigui aquesta assegurança, disposarà dels següents serveis de valor afegit prestats per Europ Assistance, serveis Integrals de Gestió, en virtut del contracte subscrit entre aquesta companyia i MUPITI. 
MUPITI Jubilació:
El mutualista té dret a percebre, al venciment del mes en que compleix els 65 anys o al mes corresponent a la data de la seva jubilació efectiva, si es fa amb posterioritat als 65 anys, el capital garantit en el contracte.
PPA MUPITI:
Les teves aportacions al Pla de Previsió Assegurat són 100% garantides, rendibilitat bruta garantida de 1,75%, el primer any. Pots realitzar aportacions mensuals, trimestrals i anuals. En el moment de la jubilació la prestació obtinguda tributarà com a rendiment de treball. Tens la possibilitat de mobilitzar d'altres PPA's que tinguis en d'altres entitats.
Assegurança d'estalvi BAMBÚ:
És una assegurança d'estalvi: igual que els dipòsits o imposicions a termini fix, amb la flexibilitat de poder rescatar a partir del primer any sense penalització i tenir un rendiment mínim garantit. La rentabilitat bruta garantida és del 1,75%.
MUPITI Accidents:
Cobertura d'invalidesa per accident i mort per accident amb cobertura addicional de mort per qualsevol causa i assegurança complementària per malaltia.
MUPITI Vida:
Cobreix el risc principal de defunció i el risc complementari d'incapacitat absoluta i permanent, de mort per accident i mort per accident de circulació.
Pensió de Viduïtat:
Assegura al cònjuge, a que quan falti el què contracta aquesta assegurança, disposarà dels recursos econòmics suficients per ajudar al sosteniment de les necessitats familiars.
Pensió d'Orfandat:
Assegura als fills de l'assegurat en cas de mort amb una cobertura de les seves necessitats econòmiques.

MUPITI també disposa d'assegurances concertades amb d'altres companyies asseguradores de primer nivell:
Sanitas: Assistència sanitària especial per MUPITI.
Zurich: Assegurança de la llar, assegurança d'automòbil i cobertura pel teu negoci.
Best Doctors: Assegurança Internacional de Malalties Greus amb accés als millors especialistes i hospitals internacionals, en cas de que sigui diagnosticada una malaltia greu.

FUNDACIÓ MUPITI
La Fundació MUPITI és una organització privada de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre, l'àmbit d'actuació social es dirigeix exclusivament als pèrits i enginyers tècnics industrials, als mutualistes de la Mutualitat de Previsió Social dels Pèrits i Enginyers Tècnics Industrials , i als seus cònjuges, pares i fills. Cada any la Fundació obre un termini de presentació d'ajuts per a prestacions socials: 

• Beques i ajudes a l'estudi per a orfes de mutualistes
• Ajudes per a tractaments mèdics especials
• Ajudes per a situacions de dependència
• Ajudes per a situacions extraordinàries
• Ajudes per atur de llarga durada
• Ajudes per a discapacitats físic o psíquics


Per més informació posa't en contacte amb el Col·legi, a través del correu electrònic enginyersgp@enginyersgp.cat, per telèfon al 93 814 57 57 o bé amb la nostra gestora comercial, Érika Recio Mor, al telèfon 695 314 297 o al correu electrònic, erika.recio@mupiti.com.

CONVENIS I DESCOMPTES

10 % DE DESCOMPTE A LA UOC
El Consell de Col·legis d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCEGETIC), entitat de la qual forma part ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS, ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Totes les persones col·legiades i precol·legiades del CCEGETIC poden gaudir d'un 10% de descompte en molts dels programes formatius de la UOC:
 • Graus i Màsters Universitaris
 • Formació de Postgrau (Màsters, Postgraus i Especialitzacions)
 • Altra oferta formativa: Idiomes, Cursos professionalitzats, Cursos de curta durada, Formació Professional i Cursos d’accés a la universitat
Per a gaudir d’aquesta rebaixa s’ha de fer la matrícula des del web de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i utilitzar el codi que et facilitarem des de la secretaria del Col·legi. Sol·licita’l a enginyersgp@enginyersgp.cat.

 

COGITI TOOLBOX: Descomptes en software tècnic

COGITI TOOLBOX - El Portal de gestió de llicències de sotfware per a col·legiats 

Si estàs col·legiat a ENGINYERS GARRAF - PENEDÈS pots accedir a un repositori d´aplicacions de sotfware amb grans descomptes i solftware lliure en l´àmbit de l´enginyeria, a través d´aplicacions agrupades per temàtiques de gran utilitat per a la nostra professió. Accedeix al llistat AQUÍ.

 

Accés gratuït a les NORMES UNE

El Col·legi posa a disposició de les persones col·legiades la consulta de normes UNE, EN i les ISO. Amb aquest servei podràs consultar les normes en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu, de manera fàcil i sense cost.

Només cal que et registris al web del COGITI, seguidament nosaltres et validarem, per tal que puguis accedir, a través del mateix web del COGITI/Zona privada/Normes UNE.

A més de poder accedir gratuïtament a la consulta de qualsevol norma UNE, els col·legiats podeu adquirir normes UNE amb un 20% de descompte. Accedeix a l'àrea privada de COGITI Toolbox per a gaudir del descompte.

 

CLUB DE COMPRES COGITI

Club de Compres COGITI, el club de descomptes i avantatges exclusius per a col·legiats/ades.    

El Club COGITI és una eina que pretén facilitar i fer més còmodes les compres en línia dels col·legiats, inclosos diversos supermercats, i amb bons descomptes.

Podeu accedir al Club de compres a través de dues vies:
1.- Descarregar APP del Club COGITI disponible en terminals iOS i ANDROID
2.- Accedir a traves del PC en el següent enllaç https://cogiti.contigomas.com/

Registra't, no suposa cap cost, i beneficia’t d'importants descomptes i avantatges!

Caldrà emplenar formulari i validar la direcció de correu electrònic per començar a disfrutar dels descomptes que t'ofereix el Club COGITI.

El Col·legi manté convenis amb empreses i entitats del sector que ofereixen avantatges i importants descomptes per als col·legiats. Per més informació posa’t en contacte amb el Col·legi, a través del correu enginyersgp@enginyersgp.cat o al telèfon 93 814 57 57.

BORSA

Total registres:

Registre de Certificadors d'Eficiència Energètica d'Edificis

Arran de l'entrada en vigor del Reial Decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s'aprova el procediment bàsic per a la certificació de l'eficiència energètica dels edificis caldrà que qualsevol edifici o entitat sotmesos a un contracte de compra – venda o lloguer disposi d'un certificat d'eficiència energètica.

D'acord amb la Disposició transitòria tercera de l'esmentat Reial Decret, l'Institut Català d’Energia (ICAEN) és l'òrgan competent en l’àmbit territorial de Catalunya i és qui ha de posar a disposició dels ciutadans un registre de tècnics competents per oferir els serveis de certificació energètica.

A petició de l'ICAEN, el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials del Garraf i l'Alt Penedès gestiona el llistat de tècnics interessats en el registre públic de certificadors energètics. Al web de l'ICAEN ja ha estat publicat l'enllaç cap al nostre Col·legi.

Per a més informació o qualsevol altre treball pel qual requeriu dels serveis d'un enginyer/a, no dubteu en contactar: enginyersgp@enginyersgp.cat.

LLOGUER D’ESPAIS ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS

ENGINYERS GARRAF-PENEDÈS posa a la vostra disposició diferents espais perquè feu un curs, una conferència, una presentació de producte, organitzeu una roda de premsa o realitzeu una reunió d’empresa.

Aquests espais situats al centre de Vilanova i la Geltrú, a només 5 minuts de la Rambla Principal, a 10 minuts de l’estació de RENFE i davant mateix d’un aparcament de 300 places, estan totalment equipats per a la seva finalitat.

El servei inclou el suport tècnic i l’atenció i recepció dels assistents, ofereix la possibilitat de llogar els espais tant per hores com per dies. Ens adaptem totalment a les teves necessitats.

I a més, si ets col·legiat: sala de reunions gratuïta i aula de formació amb un 15% de descompte!

SI VOLS LLOGAR UN ESPAI O NECESSITES MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES:

enginyersgp@enginyersgp.cat

SALA D’ACTES – AULA DE FORMACIÓ

Capacitat: 40 persones

Equipada amb ordinador portàtil

Pantalla tàctil de 75”

Permet streaming i videoconferència

Connexió Wifi

SALA DE REUNIONS

Capacitat: 10 persones

Equipada amb pantalla

Connexió Wifi

Lloguer d'equips de mesura

SERVEI DE PRÈSTEC I LLOGUER D'APARELLS DE MESURA

Enginyers Garraf-Penedès posa a la teva disposició diferents aparella de mesura que et facilitaran les tasques de comprovació i certificació, complement de la nostra actuació professional.

Els equips estan degudament calibrats/verificats.

Tenen accéss al Servei de Préstec i Lloguer d'Aparells de Mesura els col·legiats i usuaris autoritzats

Per a saber més de cada aparell i realitzar la corresponent reserva, clica sobre ell.

Si tens qualsevol dubte sobre aquest servei contacta amb nosaltres: enginyersgp@enginyersgp.cat

Documents adjunts:

Assegurances

L’assegurança de Responsabilitat Civil Professional
Una assegurança de responsabilitat civil professional és una eina indispensable per tal que tot professional pugui dur a terme la seva feina amb seguretat i tranquil·litat, tant per als enginyers/enginyeres que es dediquen a l’ exercici lliure de la professió com per als que treballen en una empresa. De fet, es tracta d’una obligació marcada per la Llei 7/2006 de l’exercici de les professions titulades. S'estima que al llarg de la vida professional d’una persona enginyera, considerant una vida laboral de 35 anys, aquesta té una probabilitat del 60% de tenir al menys un sinistre.
És per aquest motiu que Enginyers Garraf-Penedès t’ofereix una completa pòlissa de responsabilitat civil professional amb l'asseguradora MAPFRE EMPRESAS Compañía de Seguros, SA, gestionada a través de la corredoria d'assegurances ALKORA EBS CORREDURIA DE SEGUROS, S.A.U. Grupo Alkora, amb les millors garanties i cobertura.
Sol·licita més informació a enginyersgp@enginyersgp.cat o bé al telèfon 93 814 57 57.

Llibre d'indicidències digital