Nou Projecte de Reial decret del Reglament de Seguretat Contra Incendis en els Establiments Industrials

23/09/2022

El projecte de reial decret té per objecte revisar el marc normatiu relatiu a la protecció contra incendis, per a això s'aprova un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI) que deroga i substitueix a l'anterior, aprovat pel Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre.

El fins ara vigent Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials de l'any 2004 tenia per objecte aconseguir un grau suficient de seguretat en cas d'incendi en els establiments i instal·lacions d'ús industrial. Per a això, el reglament estableix els requisits que han de complir aquests establiments, de manera que es previngui l'aparició d'incendis, o si això no fos possible, es limiti la seva propagació i es possibiliti la seva extinció, minimitzant els danys que l'incendi pugui produir a persones, béns i medi ambient.

Donada l'evolució haguda tant en la tècnica com en el marc normatiu nacional i europeu, es fa convenient revisar i actualitzar els requisits establerts en el citat reglament per a adaptar-ho a les necessitats i a les solucions constructives actuals, i al mateix temps, alinear-ho amb la resta de normativa de productes, instal·lacions i edificació.

En conseqüència, es fa necessari aprovar un nou Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials que reguli les condicions per a establir un nivell adequat de seguretat en cas d'incendi en els establiments industrials amb caràcter horitzontal i d'aplicació en qualsevol sector de l'activitat industrial.

També s'introdueixen modificacions en les següents disposicions:

  • El Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI),
  • El Document Bàsic DB-SI «Seguretat en cas d'Incendi» del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, 
  • L'Ordre de 27 de juliol de 1999 per la qual es determinen les condicions que han de reunir els extintors d'incendis instal·lats en vehicles de transport de persones o de mercaderies,
  • Les Instruccions Tècniques Complementàries del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques, aprovat pel Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, 
  • El Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.


El termini per a presentar al·legacions finalitza el 22 d'octubre.

Accedir al projecte normatiu i presentar al·legacions AQUÍ.

Amb el patrocini de:
Entitat membre de:
Donen suport a: